طول مطالعه: 4 دقیقه

در این بخش از پژوهش کارایی زیست­محیطی کل برای تمام خودروها مقایسه خواهد شد. نگاهی به آمار مندرج در جدول بالا، نشان می­دهد که ایران به تنهایی حدود سی درصد کل آلایندگی دی­اکسید کربن ایجادشده در منطقه خاورمیانه را ایجاد می­نماید و با توجه به شکنندگی محیطزیست ایران، ادامه چنین روندی فاجعه­ای زیست­محیطی را در پی دارد. 2) ارائه اطلاعات زیست­محیطی در ارتباط با خودروها به مصرفکنندگان نیز بسیار مهم است زیرا مصرف­کنندگان لازم است تا با این اطلاعات ارتباط پیدا کنند. ​​​!

رونمایی آیفون ۱۲ پرو مکس در ایران ابزارهای حمایتی صنعت خودرو در دو بخش بازاری و غیر بازاری طی سالهای گذشته بسیار متنوع بوده و سیاستهای تعرفهای جایگاه مهمی در این ابزارها داشته است. این اقدام هماهنگ به ویژه در بخش حملونقل با توجه به سهم آن در مصرف انرژی و ایجاد آلایندگی، از اهمیت ویژه­ای برخوردار است؛ بنابراین ارتقاء کارایی انرژی در این بخش یکی از اولویت­های راهبردی در تمامی کشورها محسوب می­شود.هرچند ارزیابی کارایی زیست­محیطی در مطالعات متعددی به وسیله پژوهشگران مختلف به کار گرفتهشده اما پژوهش حاضر نخستین پژوهش در صنعت خودرو با تأکید بر مؤلفه شکست بازار است.

جام جهانی ۲۰۱۴

این مهم سبب شده تا کشورهای توسعه­یافته، سیاست­های متعددی را برای کاهش این آلاینده­ها مورد استفاده قرار دهند که یکی از این سیاست­ها تمرکز بر ساخت خودروهایی است که از کارایی زیست­محیطی بالاتری برخوردارند. هرچند در گذشته، در ارزیابی عملکرد بنگاه­های اقتصادی، بخش­های اقتصادی از شاخصهای متنوعی نظیر بهرهوری و کارایی به کرات مورد استفاده قرار گرفته است، اما با توجه به تأثیر نامطلوب فعالیت­های اقتصادی بر محیطزیست و آسیب­پذیری آن به ویژه در کشورهای در حال توسعه، چرخشی به سمت ارزیابی عملکرد اقتصادی با تأکید بر محیطزیست، مورد توجه پژوهشگران قرارگرفته و توسعه پایدار به عنوان تفکری راهبردی، چارچوب برنامه­های توسعه در بیشتر کشورهای جهان را تشکیل می­دهد. ​!

ارتقاء کارایی انرژی همواره یکی از اولویتهای راهبردی در تمامی کشورها به ویژه کشورهای واردکننده انرژی در جهان است. این تغییرها، تطابق زیادی با رونق و رکود اقتصادی داشته و فاقد اهداف راهبردی بلندمدت بوده­اند. بر اساس برآوردهای صورت­گرفته، میزان تقاضا برای انرژی در سال ۲۰۳۰ حدود ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت و در این راستا میزان تولید دی اکسید کربن سالانه حدود ۱٫۵ درصد رشد خواهد داشت ((,2009. با توجه به دستورالعمل ابلاغی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور که به صورت سالانه به شهرداری­ها ابلاغ می­شود، مبنای محاسبه مالیات و عوارض سالانه خودروها بر اساس قیمت خودروها تعیین می­گردد نه بر اساس عوارض خارجی (اکسترنالیتی) ایجادشده به وسیله هر یک از خودروها.

1) مجموعه کامل از بازارها با تعریف حقوق مالکیت وجود داشته باشند که در آن خریداران و فروشندگان به صورت آزادانه به مبادله می­پردازند. 4) هزینه مبادله در این بازار وجود نداشته باشد. در این حالت ممکن است مصرف کنندگان بین منافع ناشی از تصمیم­گیری بهتر با استفاده از اطلاعات بیشتر را در قبال هزینههای جمعآوری اطلاعات بهتر مبادله نمایند. ایران در دهههای گذشته از یک طرف با روند روبه افزایش پدیده شهرنشینی به دلیل رشد جمعیت مواجه بوده و از سوی دیگر به دلیل برخورداری از منابع فراوان انرژی، رشد فزایندهای را در مصرف انرژی (به ویژه سوختهای فسیلی) تجربه نموده است.

افزایش رشد اقتصادی یک کشور مستلزم افزایش فعالیت­های اقتصادی از جمله صنایع و کارخانهها می­باشد که از طریق افزایش مصرف انرژی و آزادسازی گازهای گلخانه­ای باعث آلودگی هوا می­شود و از طرف دیگر پسماندهای صنایع و کارخانهها منجر به آلودگی منابع آبی می­گردد. همچنین در ارزیابی کارایی فنی خودروهای منتخب، میزان مصرف سوخت به ازای هر یک صد کیلومتر و نیز حجم موتور به عنوان نهاده (متغیر ورودی) و مؤلفه میزان توان خودرو بر حسب اسب بخار نیز به عنوان متغیر خروجی لحاظ گردید.

حذف کنکور فنی حرفه ای ۱۴۰۱ تهران به عنوان پایتخت کشور در حال حاضر سه نقش اساسی ملی، منطقهای و محلی دارد. داده­های مورد نیاز این پژوهش، همان طور که در بخش­های قبلی تحقیق نیز بدان اشاره گردید از ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران در سال 1393 جمعآوری گردید. برای ارزیابی شکست بازار خودرو در ایران در انعکاس ناکارایی زیست­محیطی، همانگونه که در مبانی نظری بدان اشاره گردید. استیگلیتز در سال 2002 استدلال نمود که تنها یک راه برای آنکه اطلاعات در یک بازار کامل باشد وجود دارد و بینهایت راه برای ناکامل بودن آن از این رو می­توان انتظار داشت که شکست بازار مربوط به نابرابری اطلاعات، بیشتر یک قاعده است تا یک استثناء.  ​​!

زیربنای قانونی و نظارتی زمینه را برای دستیابی بازارها به مزیت­های پارتو ایجاد می­نماید؛ اما نقش مهم حیاتی دیگری نیز برای دولت وجود دارد و آن مداخله کردن در شرایط شکست بازار است. این نمونه در سال 1978 به دلیل آنکه توانست مشکل برآورد ضرایب را برطرف کند، مشهور شد. نتایج مندرج در جدول بالا، نشان می­دهد که اتومبیل روآ، ناکارآمدی خودرو از منظر زیست­محیطی است. بر این اساس ناکارایی زیست­محیطی خودروهای مختلف اندازه­گیری خواهد شد که بیشتر بودن آن با توجه به وجود خروجی­های نامطلوب (دی­اکسید کربن، مونوکسید کربن و هیدروکربن­های سوخته نشده) به منزله ناکارآمدی بیشتر خودرو از جنبه زیست­محیطی خواهد بود.

خرید گیم تایم Wow ذرات معلق تولیدشده توسط سواریها و موتورسیکلتها نیز به ۵۰ و ۱۰ درصد می­رسد. همچنین ۹۰ درصد گاز مونوکسید کربن تولیدشده در تهران، ناشی از فعالیت خودروهای سواری و وانتها است. این دو عامل، به همراه پایین بودن سطح فناوری دوستدار محیطزیست -به ویژه در صنعت تولید خودروهای داخلی- کشور را با چالشهای زیستمحیطی مواجه نموده است. این ناکارامدی را می­توان به وضوح در میزان تولید گازهای گلخانه­ای -به ویژه دی­اکسید کربن- مشاهده نمود. در پژوهش»اندازهگیری عملکرد زیستمحیطی رهیافت «-» می­توان اشاره نمود.

مسکن ملی قزوین

هر چند چالش­های زیست­محیطی متعددی را می­توان برشمرد، اما دامنه گسترش و حساسیت دو چالش زیست­محیطی کم­آبی و آلودگی هوا، فراگیرتر از سایر چالش­هاست. با توجه به نقش صنعت خودرو در حملونقل مسافر و کالا و به ویژه نقش آن در محیطزیست شهری، توجه به کارایی زیست­محیطی خودروهای تولید داخل و وارداتی از اهمیت زیادی برخوردار است. 1) بهبود کیفیت اطلاعات ارائهشده در برچسبهای انرژی میتواند منجر به تصمیمگیری بهتر گردد. تاکنون فقط به ارزیابی کارایی مؤلفه­ای هر یک از خودروها پرداخته شد.

آخرین بروزرسانی در: