طول مطالعه: 4 دقیقه

در مرحله بعد با اصلاح ساختار براساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، مدل تحقیق با شرایط شرکتهای خودروسازی ایران متناسبتر میشود. سپس این مدل درطول تحقیق با استفاده ازروشهای مناسب تعدیل و مطابق با شرایط شرکتهای خودروسازی ایران اصلاح شود. اما برای محاسبه میزان تاثیرگذاری قابلیت ارتجاعی زنجیره تامین بر رقابتپذیری، از تحلیل مدل رگرسیون استفاده میشود. دراین تحقیق ازروش دلفی برای تطبیق شاخصهای شناسایی شده بر اساس ادبیات تحقیق با شرایط صنعت خودرو ایران استفاده شده است.به این دلایل از روش دلفی استفاده شد: نخست اینکه روش دلفی برای پاسخ به سئوالهایی است که از پیچیدگی بالایی برخوردارند، به ­طوریکه افراد غیر متخصص قادر به پاسخگویی به این سوالها نیستند. ​​!

قرعه کشی خودرو Sale.iranecar.ir

نتایج این تحقیق نشان میدهد که مدیریت رسیک زنجیره تامین و مدیریت دانش به واسطه بهبود توانمندیهای انعطافپذیری ،شفافیت، زمان پاسخگویی و همکاری بر قابلیت ارتجاعی زنجیره تامین تاثیر مثبت دارند. درمرحله نخست، بار عاملی بیش از4/0 متغیرهای آشکار بر روی عامل مربوطه و شاخصهای برازندگی مناسب برای تحلیل عاملی تاییدی، نشان دهنده استاندارد بودن این سازهها هستند. ازضریب همبستگی پیرسون برای بررسی قابلیت اطمینان و استاندارد بودن سازههای مدل بهره میگیریم.تحلیل عاملی اکتشافی نیز برای دستهبندی و خلاصه کردن متغیرهای مشاهده شده در چند عامل استفاده شده است.

خودرو ملی پاکستان درجدول (3)، مقدار 868/0 برای آماره آزمون کیسرـمیرـالکین، نشاندهنده کفایت مناسب نمونهگیری ونیز سطح معنیداری نزدیک به صفر برای آزمون بارتلت، نشاندهنده تناسب مدل عاملی پیشنهادی است. قابلیت ارتجاعی متوازن در نتیجه تناسب بین نقاط آسیب پذیر و تواناییها ایجاد میگردد. پس از بررسی فرضیهها ازنوع روابط بین متغیرها و انجام تغییرات لازم، سرانجام مدل باتوجه به شرایط صنعت خودرو ایران اصلاح و نهایی میشود. در ادامه، ضمن برازش مدل کلی تحقیق، به دنبال بررسی فرضیهها از نوع رابطه بین عوامل در مدل خواهیم بود. ​​!

علاوه برآن، همبستگی میان عوامل هرسازه محاسبه شده که کلیه مقادیرمعناداری ،کمتر از 05/0 به دست آمده است. قابلیت ارتجاعی به توانایی سیستم برای جذب تغییرات اشاره دارد و پایداری ، ظرفیت سیستم برای بازگشت به حالت تعادل بعد از یک وقفه گذراست. و سرانجام قابلیت ارتجاعی سازمانی، قابلیت اشتراکی بسیار ضروری برای سازمانهایی است که در محیطهای بسیار متغییر و آشفته فعالیت میکنند. نتایج این مرحله پس از سه بار رفت و برگشت میان اعضاء دلفی در جدول (2) آمده است.

ولادیمیر پوتین کیست

در ادامه، پیمایشی با هدف سنجش مدل قابلیت ارتجاعی زنجیره تامین برای رقابتپذیری درشرکتهای خودروسازی کشور انجام شد که ابزار اصلی آن پرسشنامهای بودکه بر مبنای اطلاعات به دست آمده ازروش دلفی و مصاحبه طرحریزی شده است.پرسشنامه از دو بخش و بر اساس طیف پنج تایی لیکرت (خیلی کم تا خیلی زیاد) تنظیم شد. بررسی نمونههایمتعدد حوادثواقعیوتجزیه و تحلیل تاثیر آنها بر زنجیرههای تامین جهانی. در ادامه بر اساس منطق ساختارهای چند بعدی، مدل مفهومی تحقیق در قالب یک ساختار چند بعدی برای نرمافزار لیزرل تعریف شده است.

قرعه کشی خودرو Bmw میهن گام بعدی مرور یافتههای حاصل از پژوهش است، در انتها نیز نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها آمده است. بنابراین، میتوان این ساختار را مبنای تحلیلهای بعدی قرار داد. همانطور که در جدول(7)و(8) ملاحظه میشود، پس از اعمال اصلاحات پیشنهادی توسط نرم افزارلیزرل، باتوجه به اینکه تمامی مقادیر شاخصهای برازش مدل درحد مطلوب قرارگرفته است، بنابراین، برازش مدل تایید میشود. همانطور که درجدول (4) ملاحظه میشود، برای سهولتوبه کارگیری آسانتر متغیرها درمراحل بعدی، باتوجه به نام هرعامل، متغیرهامجددا کدگذاریشدهاند. در ادامه با طراحی پرسشنامهای ازاعضای دلفی، درخواست شد تا میزان تاثیرگذاری هریک از توانمندیها را برای مواجهه یا کاهش تاثیرات منفی نقاط آسیب پذیر صنعت خودرو کشور ازخیلی کم تاخیلی زیاد مشخص نمایند.

لایه تامین کنندگان شامل: شرکتهای مگاموتور، رنوپارس، بهنگام آفرین سایپا، سازهگستر و ساپکو و لایه تولیدکنندگان شامل: شرکتهای ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو است. در گام دوم پرسشنامهای تنظیم شد و از اعضاء دلفی درخواست گردید تا نظرشان را درباره اولویتبندی و نحوه دستهبندی نقاط آسیب پذیرشناسایی شده ازادبیات تحقیق، باتوجه به شرایط صنعت خودرو ایران مشخص نمایند. در این تحقیق پیش آزمونهای انجام شده پایایی روش دلفی را بالا برده و فرآیند تکرار و تعدیل پاسخها توسط گروهها(آزمون مجدد)، موجب بازنگری پاسخها و در نتیجه افزایش قابلیت اطمینان و پایایی شده است. ​​​ ​​!

ابتدا نقاط آسیب پذیر زنجیره تامین، شامل شش گروه اصلی، از ادبیات تحقیق استخراج شد. انسجام ، یکپارچگی و ارتباط میان توانمندیهای لجستیکی ،قابلیت ارتجاعی زنجیره تامین را ارتقاء بخشیده و بازگشت از حوادث و وقفه را تسهیل میکند. سوق دهد و تکنولوژی جدید را جایگرین تکنولوژی قدیم و ناکارآمد لامپ تصویر با اشعه کاتدی نماید. صفحه نمایش این آیفون جدید از قابلیت بهره میبرد و این دو گوشی در پنج رنگ ، ، ، صورتی و قرمز عرضه میشود. ​​&;​​.

خرید گیم تایم Wow Shadowlands
ایفون ۱۴ و ۱۴ پلاس با قابلیتها و نرمافزارهای جدید عرضه خواهند شد. پس ازدستیابی به اتفاق نظر میان خبرگان(پس از سه دور توزیع پرسشنامه)، توانمندیهای زنجیره تامین- که همان شاخصهای قابلیت ارتجاعی است، شناسایی شد. توانایی برگشت سازمان از حوادث را بررسی کردند . این شرکت مکان تمام تسهیلات تولیدی خود را در منطقه خاصی از ژاپن انتخاب کرده بود تا با استفاده از مزایای تولید بهنگام، عملیاتی خود رابهبود بخشد.اگر چه این تصمیم استراتژیک به علت بهرهگیری از تحویلهای بهنگام بود، اما سبب آسیب پذیری کامل ظرفیت تولید با وقوع یک حادثه طبیعی شد(پتی وهمکاران، 2010).شرکتها باید تعیین نمایند منافع مورد انتظار ناشی از سیاستهایی نظیر: متمرکزسازی تسهیلات تولیدی و منبع یابی محدود، از هزینههای بالقوه وقفه مهمتر است.

تولید کننده تخصصی رینگ پیستون اتومبیل) را به شدت ویران کرد. شناسایی مشخصات شرکتهای قابل ارتجاع مانند: انعطاف پذیری در تامین، انعطافپذیری در تولید ، توزیع، ارتباط با مشتریان و ایجاد فرهنگ انعطافپذیری. همچنین، از خبرگان خواسته شد تا در کنار این عوامل، موارد دیگری که مدنظر دارند، پیشنهاد نمایند. از نظرروایی محتوا، ازابتد ابا دقت در مطالعات کتابخانهای و همچنین، تحقیقات مشابه سعی شد در طول پژوهش ازشاخصهای مورد قبول و مناسب استفاده شود.

آخرین بروزرسانی در: