طول مطالعه: 5 دقیقه

کلاس معکوس الکترونیکی در شرایط کرونا می­تواند مورد توجه باشد. پیشینه و اهداف: شیوع بیماری در ووهان چین با نام کرونا بحران در بهداشت عمومی منطقه ای و جهانی ایجاد کرد که این امر منجر به تغییرات در اکثر ابعاد زندگی شد. اگرچه تحقیقات بیانگر تأثیر بهتر کلاس معکوس بر عملکرد یادگیرندگان است؛ اما هنوز مشخص نیست که چگونه کلاس معکوس الکترونیکی منجر به عملکرد بهتر می­شود و به پژوهش­های بیشتری در این زمینه نیاز است؛ از این رو این مطالعه با هدف تعیین اثربخشی کلاس معکوس الکترونیکی بر میزان عملکرد و انگیزش تحصیلی دانشجویان انجام شد.

خودرو ملی ترکیه روشها: روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش­آزمون و پس­آزمون با گروه آزمایش و کنترل بود. اجرای این پژوهش بدین ترتیب بود که بعد از هماهنگی با دانشجویان، ابتدا از هر دو گروه پیش­آزمون در بستر محیط آنلاین و استفاده از وب­سایت پرس­لاین به عمل آمد؛ سپس به تدریس آموزش تولید محتوای الکترونیکی با استفاده از سامانه ای­لرن دانشگاه تهران، ادوبی­کانکت و یک مدرس برای هر دو گروه پرداخته شد. شایان ذکر است که قبل از استفاده از روش تحلیل، مفروضه­های آن با استفاده از آزمون کالموگراف اسمیرنوف و آزمون لوین بررسی شد.

نتایج نشان داد کلاس معکوس الکترونیکی بر عملکرد تحصیلی و انگیزش تحصیلی تأثیر معنادار داشته است (001/0≥)؛ بهطوریکه پس از مداخله آزمایشی، میانگین گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل در هر دو متغیر بیشتر بود. نشان داد که بین میانگین سنی گروه آزمایش70/0 ± 14/20 و گروه کنترل 49/0 ± 68/20 تفاوت معنی­داری وجود نداشت. او گفت: پوتین در کرملین و یا در اقامتگاه تفریحیاش در نوو - اوگاریوو به کارش ادامه خواهد داد. گزارش شده که پوتین در آخرین حضورش در انظار عمومی یعنی در نشست موسوم به "رهبران روسیه" در کرملین نشانههایی آشکار از بیماری نشان داد.

روز دوشنبه اعلام شد که پوتین به این بهانه به سوچی نخواهد رفت و امروز نیز او از شرکت در نشستی درباره میکرو الکترونیک در کرملین خودداری کرده و فردا نیز در اجلاسی در مسکو به نام اجلاس 2018 حضور نخواهد داشت و هفته بعد هم به منطقه خاور دور روسیه سفر نخواهد کرد. پس از آن کرملین مدعی شد پوتین به سبب جراحت به هنگام ورزش این غیبت را داشته است. روز سهشنبه دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین این صحبتها درمورد جدی بودن بیماری پوتین را رد کرد.

قرعه کشی خودرو 25 تیر 1401

در عین حال نشریه ایندیپندنت گزارش داد که چند روز پیش در سفری به سیبری به هنگام همراهی خبرنگار این نشریه با پوتین این علائم مشاهده شده بود. روز یکشنبه پسکوف مدعی شد پوتین به این دلیل جلساتش را لغو کرده تا بر حادثه سقوط هواپیمای مسافربری در ساراتوف تمرکز کند. با این حال در حال حاضر رئیسجمهور روسیه ۶۵ سال سن دارد و ممکن است نگاه مردم این کشور به پوتین به عنوان یک رئیسجمهور همیشه آماده تغییر کند.

رئال مادرید و با این حال عدم نشان دادن شفافیت سبب شده که شایعاتی تایید نشده در مسکو منتشر شود. در حال حاضر زمستان است و خودتان وضعیت را میدانید. در عهد غازانخان، تبریز به اوج شکوفایی و رونق خود رسید و به یکی از مهمترین کانونهای سیاسیبازرگانی آن روزگار تبدیل شد که در این رابطه تحولات پس از حملة مغول به ایران تأثیر فراوانی داشته است. گفتنی است که برای هر دو گروه به مدت سه ماه و هر هفته یک جلسه (مجموعا 12 جلسه) آموزش برگزار شد.

مسکن ملی شیراز
به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه ایندیپندنت، این لغو شدنها یکسری گمانهزنی درباره توان بلندمدت ولادیمیر پوتین به عنوان رهبری که به خاطر قدرت جسمانی تحسین شده، به وجود آمده است. طی این مدت رئیسجمهور روسیه با دشواری سخنرانیهای علنی خود را انجام داده، اشتباهاتی مرتکب شده و به نظر میرسید که تمرکزش را از دست میدهد. آموزش برای گروه کنترل با استفاده از روش متداول و به شکل مستقیم برگزار شد و برای گروه آزمایش از طریق کلاس معکوس الکترونیکی صورت گرفت.​​ ​​ ​​.

از جامعه دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه تهران، 38 دانشجو با روش نمونه­گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شد و با استفاده از روش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. یافته­های پژوهش با استفاده از نرم­افزار نسخه 23 و روش کواریانس تحلیل شد. به دلیل فاصله­گذاری اجتماعی و مصون ماندن از بیماری، روش آموزش از حضوری به الکترونیکی تغییر یافت؛ همین امر که ناگهانی نیز رخ داده بود، مساله کاهش میزان یادگیری و عملکرد تحصیلی دانشجویان را باعث شد.

نتیجهگیری: کلاس معکوس الکترونیکی بر میزان عملکرد و انگیزش تحصیلی دانشجویان تأثیر دارد. بنابراین توصیه میشود برای بهبود عملکرد و انگیزش تحصیلی و همچنین موفقیت یادگیری الکترونیکی، از کلاس معکوس الکترونیکی استفاده شود. در نهایت پس­آزمون عملکرد و انگیزش تحصیلی برای هر دو گروه اجرا شد. مرور پژوهش­ها نشان از آن دارد که در ایام کرونا، میزان یادگیری و انگیزش تحصیلی دچار افت شده است، بنابراین نیاز به یک راهکار آموزشی برای رفع این مساله است. همچنین دانشجویان در آموزش عالی به علت اعمال محدودیتهای سفر و فاصلهگذاری اجتماعی، اقدامات ایزوله­سازی، اعمال قرنطینه، بسته شدن پردیسهای دانشگاه و بسته شدن مرزها به شدت تحت تأثیر این ویروس قرار گرفتهاند و در راستای آن به انگیزش تحصیلی دانشجویان نیز لطمههایی وارد شده است که تعویق ورود به دانشگاه یکی از بیشترین آسیبهاست.

پوتین در تمام طول دوران رهبری خود در روسیه همواره روی مساله آمادگی جسمانیاش مانور داده و به عنوان مثال عکسهایی از بدن برهنه خود در هنگام شنا و یا پرداختن به جودو و یکسری اقدامات دیگر منتشر میکرد. به عنوان مثال صدایش ضعیف و مغشوش بود و چند بار سرفه کرد. تجارب موفق جهانی نیز حاکی از این نکته است که نیل به اهداف رقابتپذیری پایدار نیازمند برنامههای جامع و تخصصی از کلان تا خرد در تمامی زمینههاست. بافت تاریخی و باستانی بیانکنندة هویت یک شهر است.

شایان ذکر است که 82 درصد شرکت­کنندگان دختر بودند. پسکوف تاکید کرد: هنوز پوتین برنامه کاریاش را ادامه میدهد اما در این برنامه کاری مساله سرماخوردگی پوتین لحاظ شده و شما صدای او را شنیدهاید. اواخر سال ۲۰۱۲ نیز پوتین چندین سفر خارجی خود را لغو کرده و مدتی در انظار عمومی ظاهر نشد. ابزارهای پژوهش آزمون عملکردی محقق ساخته و انگیزش تحصیلی (والرند و همکاران، 1989) بود. ج) مناسبترین زمینههای برندسازی هویتی شهر و منطقة تبریز برمبنای جدول 1؛ د) مهمترین راهبردهای ارتقای رقابتپذیری هویتمحور شهر و منطقة تبریز برمبنای جدول (1). پرسشنامههای یادشده بین مدیران و متخصصان به تعداد 30 نفر به روش دلفی در شهر تبریز توزیع و سپس تحلیل شد.

آخرین بروزرسانی در: