طول مطالعه: 5 دقیقه

به هر حال، براساس بررسیها، حافظۀ بلندمدت زمان متغیر و پنجرۀ متحرک، هرگز پیش از این برای بورس اوراق بهادار تهران مطالعه و بررسی نشده است. کمیجانی، نادری و علیخانی (2015) وجود حافظۀ بلندمدت در بازده و نوسانهای شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران را با کمک مدل (1,2) - بررسی کردهاند. همان گونه که ملاحظه می شود، گران ترین ناشر تجاری در سال 2003 بود با میانگین قیمت 1589 دلار در سال. و ، وجود حافظۀ بلندمدت را در میانگین شرطی و واریانس شرطی شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران نتیجه گرفتهاند و طبق یافتههای آنها بازار اوراق بهادار تهران، ازنظر سرعت انتقال اطلاعات، بازاری کارا نیست.

ولادیمیر پوتین بیوگرافی

یانقونگ، هی و ویهوا (2018) نیز در پژوهشی حافظۀ بلندمدت در بازار ارز دیجیتال بیتکوین با استفاده از روش در چارچوب پنجرههای متحرک را بررسی کردهاند؛ بنابراین در این مقاله به پیروی از پژوهشهای تجربی گذشتۀ پژوهشگران و با تأکید بر متدولوژی یانقونگ، هی و ویهوا (2018)، حافظۀ بلندمدت زمان متغیر و پویاییهای کارایی در بورس اوراق بهادار تهران تجزیه و تحلیل شده است و برای اطمینان از استواری نتایج تجربی، حافظۀ بلندمدت علاوهبر پنجرههای با تعداد روزهای انتقال 14 روز، برای پنجرههای با تعداد 5 روز انتقال دوباره بررسی میشود؛ بهعلاوه ورژن بوتاسترپ ریسکی آزمون کلینگر اتوماتیک () (اسکانسیانو و لوباتو، 2009) و آزمون نسبت واریانس اتوماتیک () (چوی، 1999) برای تعداد روزهای انتقال 14 و 5 روز، به کار گرفته شده است.

جام جهانی قطر در ادبیات سابق، حافظۀ بلندمدت در سریهای زمانی عمدتاً براساس دو رویکرد نسبت /تعدیلشده و آزمونهای نسبت واریانس بررسی شده است. (2001) «هزینه اولین نسخه» مجلهها را این گونه توصیف میکند: هزینه هایی که لازم است تا اولین نسخه یک مجله تولید شود و این هزینه ها را مستقل از تعداد مشترکان مجله می داند. در سال 1995 تخمین زد که هزینه نشر یک مقاله در یک مجله علمی ـ پژوهشی از 900 تا 8700 دلار متفاوت است و میانگین هزینه 4000 دلار میباشد.

مقایسه یافتهها نشان می دهد تفاوت قیمت مجلههای فیزیک و شیمی و علوم اجتماعی، انسانی و هنر برحسب «میانگین قیمت به ازای هر شماره مجله» به اندازه تفاوت قیمت برحسب میانگین کلی نبود. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که در مورد تک تک ناشران به طور کلی مجلههای علوم اجتماعی، انسانی و هنر بطور قابل ملاحظهای ارزانتر از مجلههای فیزیک و شیمی هستند. در سال 2003 با ناشر دیگری به نام ادغام شده بود. مطالعه دیگری در سال 2004 توسط ونشان داد که تفاوت چشمگیری بین قیمت ارائه شده به کتابخانههای دانشگاهی از سوی ناشران تجاری و ناشران دانشگاهی و جوامع تخصصی وجود دارد.

کاهش قابل توجه بودجه کتابخانه ها در جهان، به بروز یک بحران بین المللی منجر شده است، لذا ارزیابی مجدد الگوهای قیمت ارائه شده توسط ناشران ضروری به نظر میرسد. جدول 4 نشان می دهد که در مورد تفاوت قابل ملاحظه ای بین «میانگین قیمت مجلهها به ازای هر شماره مجله» در بین موضوعات مختلف به جز یک موضوع (روزنامه نگاری و علوم کتابداری ) وجود ندارد. با وجود تغییرات شدید قیمت و تورم در زمینه تبادلهای ارزی کشورها در دهه 1970 و 1980 میلادی، ساختار اصلی مجلهها و سیستم اشتراک آنها تقریباً ثابت مانده و آنها در محیط جدیدی که به سمت جهانی شدن پیش می رفت، شروع به رشد نمودند.

، 1999)، برای تعداد روزهای انتقال 14 و 5 روز، به کار گرفته میشود. در محاسبات وارد کرد؛ پس در این مقاله، رویکردی از پنجرۀ متحرک برای بررسی ناکارایی بازار اوراق بهادار به کار گرفته شده است؛ همینطور با توجه به اینکه مطالعات اخیر با بهکارگیری رویکرد پنجرۀ متحرک نشان دادهاند کارایی بازار طی زمان درحال نمو است، پنجرۀ متحرکی با تعداد مشاهده و انتقال روز، در نظر گرفته میشود؛ در این صورت نمونهای با مشاهده به سریای متشکل از زیرنمونههایی با اندازۀ تقسیم میشود. ​​​​​ ​.

ذکر این نکته ضروری است که تنها «نرخ اشتراک سالانه برای مؤسسهها» برای انجام تحقیق در نظر گرفته شده و کلیه محاسبات براساس دلار آمریکا صورت گرفته است. برخلاف مطالعات خارجی مربوط به بازارهای نوظهور و مطالعات داخلی فوق که حافظۀ بلندمدت و کارایی در بازارهای مالی را با رویکردهای ایستا بررسی کردهاند، در این مقاله از یک رویکرد زمان متغیر استفاده شده است. فرضیۀ اول: حافظۀ بلندمدت زمان متغیر در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. حافظۀ بلندمدت دستاوردهای مهمی برای فرضیۀ کارایی بازار () و از این رو نحوۀ تخصیص داراییهای مالی دارد.

2016) حافظۀ بلندمدت در بازده و نوسانپذیری شاخص پنج صنعت بانکداری، بیمه، خدمات و شاخص کل بورس سهام عمان را بررسی کردهاند. 1995) به هیچگونه شواهدی مبنیبر وجود حافظۀ بلندمدت در بازده سهام دست نیافتند. 2001) شواهدی مبنیبر وجود فرآیند حافظۀ بلندمدت را در بازار سهام یونان نتیجه گرفتهاند. را برای سری بازده شاخص سهام به کار بردند و به هیچگونه شواهدی از وابستگی با دامنۀ بلندمدت دست نیافتند. نخستینبار، مندلبورت (1971) به اهمیت وابستگی آماری ماندگار در بازده داراییها توجه کرد و اعتبار نظریۀ گام تصادفی را به چالش کشید.

بورس از صفر تا صد

را برای تجزیه و تحلیل وابستگی با دامنۀ بلندمدت معرفی کرد. انتظار میرود نتایج این مقاله کارایی اطلاعاتی بازار را برای سرمایهگذاران و سیاستگذاران افزایش دهد. این رده بندی توسط کتابخانه دانشگاه استرالیا تدوین شده است. فقط 5 مجله از 20 مجله برتر به ناشران انتفاعی اختصاص داشت که میانگین هزینه اشتراک این 5 مجله در حدود 1660 دلار در سال بود. از میان ناشران غیرانتفاعی در مورد گران ترین «میانگین قیمت به ازای هر شماره مجله» به علوم زمین شناسی اختصاص داشت (با میانگین 80 دلار در سال).

اتریوم کلاسیک چیست در عین حال، گرانترین «میانگین قیمت به ازای هر شماره مجله» در به مجلههای شیمی اختصاص داشت. جدول 3 نشان می دهد که قیمت مجلهها در موضوع فیزیک، شیمی و بیولوژی از سایر موضوعات میان ناشران تجاری گرانتر بوده است. به عنوان بزرگترین ناشر مجلههای علمی ـ پژوهشی، بیشتر بر مجلههای «علوم، تکنولوژی و پزشکی» تمرکز داشته است. تعداد وقفههای براساس معیار اطلاعات انتخاب میشود. ، 1992). حافظۀ بلندمدت، زمانی اتفاق میافتد که وابستگی آماری در سری بازده قیمت سهام، طی زمان بهآهستگی تنزل یابد؛ به بیان دیگر وجود حافظۀ بلندمدت در بازده داراییها، موجب وابستگی معناداری میان مشاهدات و فاصلۀ زمانی دور میشود و از این رو مشاهدات مستقل از هم نخواهد بود و نوعی خودهمبستگی بین آنها به وجود میآید؛ درنتیجه گذشته به پیشبینی آینده کمک میکند و سرمایهگذاران در بازارهای مالی، سودهای غیرنرمال کسب میکنند؛ بنابراین وجود حافظۀ بلندمدت در بازده داراییها، فرضیۀ فرم ضعیف کارایی بازار را نقض میکند.

آخرین بروزرسانی در: