آخرین مطالب

بدون عنوان ارزیابی شکست بازار در انعکاس ناکارایی زیستمحیطی (مطالعه موردی بازار خودروهای متداول در ایران (3) منبع رسمی

طول مطالعه: 4 دقیقه

در این بخش از پژوهش کارایی زیست­محیطی کل برای تمام خودروها مقایسه خواهد شد. نگاهی به آمار مندرج در جدول بالا، نشان می­دهد که ایران به تنهایی حدود سی درصد کل...