آخرین مطالب

نحوه خرید قیمت آیفون 14 لو رفت برو منبع

طول مطالعه: 5 دقیقه

البته این موضوع به معنی پایان قیمتگذاری دولتی و آزادسازی نرخگذاری در بازار خودرو نیست و قرار شده است تنظیم قیمت این بازار فعلاً بر عهده وزارت صنعت، معدن و ت...